Европейски съюз

Откакто през 2007 година България се присъедини към Европейския съюз (накратко Евросъюз, ЕС), страната ни е силно обвързана с него и с другите държави членки в икономически, политически и социален аспект. Затова с днешната статия екипът на “Лотос България“ поставя началото на поредица, посветена на институциите и функциите на ЕС. 

Какво е ЕС?

Европейският съюз е уникален проект, представляващ икономически и политически съюз между 28 държави членки (до формалното приключване на процедурата по Брекзит, Великобритания си остава пълноправен член на ЕС; информация за всяка държава можете да намерите на този линк –  https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_bg).  Териториално ЕС заема по-голямата част от Европа (виж картата по-долу). [1]

*Кандидатурата на Исландия е замразена след референдум, проведен през 2009г.

Вече повече от половин век Съюзът се стреми да гарантира мир и стабилност. В следствие на въвеждането на обща валута, вече от 340 милиона граждани на ЕС в 19 държави използват еврото като своя парична единица и се ползват от неговите предимства. [1]

Благодарение на премахването на граничния контрол между по-голямата част от страните от ЕС, гражданите могат да пътуват по-свободно из континента (т.нар. Шенгенското пространство). Освен това вече е много по-лесно да се живее, работи и пътува в други европейски страни. Всички граждани на ЕС  имат правото и свободата да избират в коя страна от ЕС да учат, да работят или да се пенсионират. Всяка държава членка трябва да третира гражданите на ЕС по същия начин като своите собствени граждани по отношение на заетостта, социалната сигурност и данъчното облагане. [1]

Основният икономически двигател на ЕС е единният пазар.  Той дава възможност  за свободно движение на повечето стоки, услуги, пари и хора. ЕС се стреми да развива този огромен ресурс в други области, напр. енергетиката, науката и капиталовите пазари, за да може гражданите да извличат максимална полза от него . Освен това, ЕС все повече се стреми да уеднакви други политики, които първоначално са били компетенция на страните членки, например социална политика, образование, здравеопазване и др. [2]

Цели и ценности

Целите и ценностите, които виждате на инфографиката, са в основата на ЕС и са залегнали в Хартата на основните права на ЕС и Договора от Лисабон (подписан през 2007г., влязъл в сила от 2009г.). Интересен факт е, че през 2012 г. ЕС беше отличен с Нобеловата награда за мир за отстояването на каузите на мира, помирението, демокрацията и човешките права в Европа. [2]

Кратка история

Предшественикът на ЕС – Европейската общност за въглища и стомана – е създаден след Втората световна война с цел насърчаване на икономическото сътрудничество, тъй като се смята, че търгуващите помежду си страни са икономически зависими една от друга и по този начин е по-вероятно да бъдат избегнати конфликти. [1]

През 1958 г. е основана Европейската икономическа общност (ЕИО), което води до засилването на икономическото сътрудничество между шест държави: Белгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия. [1]

Оттогава насам се присъединяват още 22 държави и се създава огромен единен пазар („вътрешен“ пазар), който продължава да се развива и до днес. Така това, което започва като чисто икономически съюз, постепенно прераства в организация, чиято дейност обхваща богат спектър от области –  климат, околна среда, здраве, външни отношения и сигурност, правосъдие и миграция. Смяната на името от Европейска икономическа общност (ЕИО) на Европейски съюз (ЕС), въведена с Договора от Маастрихт (подписан на 7 февруари 1992 г. и влязъл в сила от 1 ноември 1993 г.), отразява това развитие  [1]

Институции на ЕС

ЕС се ръководи от принципа на представителната демокрация, като гражданите му биват представени на равнището на Съюза в Европейския парламент, а държавите членки — в Европейския съвет и Съвета на ЕС (повече за институциите ще научите в следващите части на поредицата). [2]

Европейските граждани са насърчавани да участват в демократичния живот на Съюза, като изразяват вижданията си за политиките на ЕС по време на тяхното разработване или като предлагат идеи за подобряване на вече съществуващи закони и политики. Освен това европейската гражданска инициатива  дава повече възможности на гражданите да оказват влияние върху политиките на ЕС, които влияят на техния живот (тук може да намерите вече създадени европейски граждански инициативи, които гражданите могат да подпишат http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open). Също така, гражданите могат да подават жалби и да отправят запитвания относно прилагането на правото на ЕС. [1]

Любопитно…

Повечето институции не предлагат свободен достъп на граждани заради високите мерки за сигурност. Веднъж в годината обаче (обикновено през уикенда около 9-ти май) има Ден на отворените врати, когато всеки желаещ може да разгледа местата, на които всеки ден се взимат важни решения. Освен това, ако някога отидете  на екскурзия в Брюксел и имате малко свободно време, отбийте се в Parlamentarium (Парламентариум) – музея на Европейския парламент. Различните зали предлагат интерактивни изложби и занимания, чрез които да подобрите познанията си за ЕС по забавен начин. Отворен е 7 дни в седмицата и не се заплаща вход. За повече информация натиснете тук.

Въпроси:

  • Смятате ли, че Европейският съюз е полезен за България?
  • Мислите ли, че гражданското участие е добре застъпено в рамките на ЕС?
  • Кои от институциите на ЕС са ви най-добре познати и какво знаете за техните функции?

Източници:

[1] https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_bg

[2] Европейският съюз – същност и дейности (изтегли от https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1 )

Верея Христова

Author: Верея Христова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *