Граждански Инициативи – Част Втора

Гражданската инициатива – форма на пряко участие в управлението 

След като се запознахме със същността на понятието Референдум /препратка към статиите на Верея/, ще се запознаем с гражданската инициатива като основна форма на пряко участие в управлението, уредена в Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Гражданската инициатива може да е на местно или национално ниво. Разходите във връзка с организирането на подписката се финансират от граждани и юридически лица, като за целта инициативният комитет открива специална набирателна сметка.(Чл. 53) 

 

 

 

 

Чрез национална гражданска инициатива гражданите правят предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт за решаване на въпроси от национално значение. Осъществява се чрез подписка, организирана от инициативен комитет на територията на цялата страна.(Чл. 44) 

Запознайте се с процеса на организиране на гражданска инициатива с помощта на следващите илюстрации: 

 

 

 

 

 

По подобен начин протича и местната гражданска инициатива. Чрез нея гражданите правят предложения до общинския съветкмета на общината, на района или на кметството, или до областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно значение. За разлика от националната инициатива инициативният комитет се състои от трима до 5 членове, вкл. председател. Подписката се провежда в срок не по-дълъг от 2 месеца от провеждане на събранието и се внася в горе изброените органи на местна власт. След това общинският съвет, кметът или органите на изпълнителната власт, до които е отправена местната гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в едномесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и предприетите мерки в интернет страницата на общината и в един регионален вестник. 

Пример за гражданска инициатива е подписката за нощен транспорт в София, която цели осигуряването на нощен автобусен транспорт с 7 линии и 30-минутен такт.  

 

 

Източници: 

   
[5]   [Онлайн]. Available: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135636485. 
[6]   https://www.ngobg.info/bg/documents/6721/index_fgu.pdf.  
[7]   https://www.ngobg.info/bg/documents/6721/index_fgu.pdf.  
   
   

 

 

Диляна Чирпанлиева

Author: Диляна Чирпанлиева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *