Конституцията – какво е това и за какво ни служи?

Какво представлява Конституцията?

Конституцията е основен закон на държавата. Това значи, че никой друг закон, одобрен от законодателната власт (кликни тук, за да научиш повече за народното събрание на Република България), не може да противоречи на Конституцията.

Пример:

Ако законодателната власт приеме закон от утре всички жилища в блока да бъдат иззети и ще станат държавна собственост, то този закон би бил противоконституционен, защото нарушава чл. 17 от Конституцията, в който пише, че частната собственост е неприкосновена. [1]

Защо има Конституция?

Най-общо казано, конституцията е средство за установяване на ясни правила за правата и задълженията на хора в определено общество. Конституцията цели гарантирането на ред и справедливост чрез принципа на върховенството на закона. Тоест пред закона всички са равни, независимо от финансовите възможности, социалния статус и убежденията.

Друга важна причина за съществуването на конституцията е идеята за предотвратяването на произволната власт. В демократичните общества конституцията ясно разделя властите (виж тук статията ни за разделение на властите) на изпълнителна, законодателна и съдебна. По този начин трите власти взаимно се допълват, но и контролират и така не се позволява злоупотреба с властта.

Конституцията е и законът, в който са описани основните права на човек. Затова е и важно човек да познава конституцията на своята държава, защото ако човек знае своите права и задължения, винаги ще може да се позове на тях и да поиска съдействието от органите на държавата, в случай, че някой оспорва тези права.

Пример:

 Ако човек бъде сниман без негово съгласие, може да бъде подадена жалба в комисията по защита на личните данни. [2] Освен това е възможно човек директно да се обърне и към Европейския съд по правата на човека, който се намира в Страсбург. [3]

Кaква е Конституцията в България?

В България в момента в действие е четвъртата Конституция от 1991 г. Това е първата Конституция на България, в която разделението на трите власти е ясно и категорично описано. Примери за съдържанието на настоящата българска Конституция можете да видите в инфо-графиката. За да видите  цялата Конституция на България, кликнете тук. [1]

Въпроси за разсъждение:

  • Знаете ли, че за да се приеме нова Конституция в България е нужно свикването на Велико Народно събрание. За да се състави такова, трябва да се проведат избори, решението за които се взима с мнозинство две трети от общия брой на депутатите в Народното събрание?
  • Какви други правомощия има само и единствено Великото Народното събрание?
  • Защо е нужно свикването на Велико Народно събрание за приемането на Нова Конституция? Трябва ли според вас нова Конституция да бъде приемана по-лесно?

 

Източници:

[1] „http://www.parliament.bg/,“ 1991. [Онлайн]. Available: http://www.parliament.bg/bg/const. [Отваряно на 18 01 2018].
[2] „https://www.cpdp.bg/,“ [Онлайн]. Available: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6. [Отваряно на 22 January 2017].
[3] „http://www.echr.coe.int,“ [Онлайн]. Available: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/bul&c=. [Отваряно на 22 January 2018].

 

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *