Първа част – Що е то референдум?

В последно време една от най-обсъжданите политически  теми в световен мащаб е тази за референдумите като начин за изразяване на волята на гражданите.  

Какво е „референдум“?

Думата referendum е с латински произход и в превод означава „да бъде допълнително изяснен“. [1] Референдумът, наричан още плебисцит или изборен въпрос, представлява „пряко допитване до народа, който чрез гласуване трябва да изрази мнението си по важен държавен въпрос“. [2] В този смисъл, референдумът е форма на пряка демокрация, при която основните решения се взимат и прилагат директно от гражданите. Другият вид демокрация, при която хората избират представители, които след това гласуват и изпълняват от тяхно име политическите решения, се нарича представителна. Пример за представителна демокрация е избирането на парламент, който след това упражнява законодателна власт от името на гражданите. Най-просто казано, разликата между двете е, че при референдума народът сам упражнява законодателната власт, докато при представителната демокрация делегира тези правомощия на избрани представители (депутатите в парламента). 

Референдумът в България

В България провеждането на референдуми се урежда от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. [1] Принципите на пряко участие, посочени в закона, са:

  • свободно изразяване на волята;
  • общо, равно и пряко участие с тайно гласуване;
  • равен достъп до инфорамция по поставения за решаване въпрос;
  • еднакви условия за представяне на различните становища (Чл. 2).

По своя правен характер референдумите могат да бъдат два вида:  задължителни и факултативни. Задължителни са случаи, когато в законодателството на дадена държава е предвидено определени въпроси да се решават със задължително провеждане на референдум. Резултатите от този вид референдум са обикновено обвързващи, тоест задължителни. Най-добрият пример за задължителен референдум е Швейцария, в чието законодателство е предвидено въпроси като промяна в конституцията задължително да бъдат подложени на референдум. През 2016 г. в Швейцария са проведени няколко задължителни референдума за промяна на различни закони, например на Закона за репродуктивните права и др.

Вторият вид референдуми са тези, чието провеждане не е задължително, а е по инициатива на държавния глава, (напр. Франция и Румъния), на парламента или правителството (Испания и Гърция) или също и по инициатива на част от обществото. При тази категория референдуми обикновено резултатът не е задължителен за субектите на властта. По-скоро при този вид референдуми се търси по-висока степен на легитимност при вземане на даден вид решение. Факултативен референдум е например проведеният през 2016 г. у нас референдум, който беше иницииран от Слави Трифонов. [2]

Друг начин за класифициране на референдумите е територията, на която се провеждат, а именно национален и местен. Тъй като разликите между референдум на национално и местно ниво са важни и подробно разписани в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, в следващите части ще се спрем на всеки от тях поотделно.  

Източници:

[1] http://www.etymonline.com/word/referendum

[2] http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%*D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC

 

Верея Христова

Author: Верея Христова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *