Първа част – Преходът от тоталитарен режим към демокрация в България.

Що е то преход? 

С тази статия “Лотос България” започва рубрика, посветена на прехода от тоталитарен режим към демокрация в България. В нея ще ви запознаем с особеностите на прехода към демокрация в пост-комунистическите общества като българското. 

Най-важните въпроси, на които трябва да отговорим когато говорим за преход са: 

  • Преход от какво към какво?
  • Какво е тоталитаризъм и какво е демокрация?
  • Защо е необходим преход от едното към другото?

Какво е тоталитаризъм? 

В политическата наука под тоталитарен режим се разбира форма на управление, поставяща всички аспекти на обществения живот под контрола на държавата. [1] Терминът е въведен за първи път през 20-те години на 20-и век от Бенито Мусолини, който описва Италия под неговия контрол като тоталитарна държава. До началото на Втората световна война, терминът тоталитаризъм надскача Италия и става синоним на потиснически еднопартиен режим. Пример за такива тоталитарни режими се считат още нацистка Германия, СССР (Съветския съюз), Китайската народна република и други. Макар и в по-малък мащаб, Народна Република България също се причислява към тоталитарните режими на 20-ти век.  

Накратко, в периода 15 септември 1946 г. до 15 ноември 1989 г. България се управлява от еднопартиен кабинет под контрола на Българската комунистическа партия. През този период съдебната, изпълнителната и законодателната власт са изцяло контролирани от партията. (Повече за разделението на властите вижте тук) Освен тях, икономиката на България също е централизирана и контролирана от правителството.  

Повлиян от преструктурирането (така наречената перестройка), а по-късно и от разпадането на СССР в края на 80-те и началото на 90-те години, режимът в България също рухва, давайки началото на прехода към демокрация в страната. 

Какво е демокрация? 

Но какво означава демокрация? Йозеф Шумпетер дава считаното за класическо определение за демокрация като система, характеризираща се с наличието на свободни избори, провеждани в условията на свободна конкуренция между множество от политически партии. [2] Сьоренсен надгражда това определение като допълва, че освен свободни избори, демокрацията трябва да притежава три основни свойства [3]:  

  • наличието на граждански и политически права;
  • свободна (политическа и икономическа) конкуренция;
  • възможност за неограничено участие на гражданите в политическия и икономическия живот.

Както е видно от определенията за тоталитарен режим и демокрация, това са две напълно противоположни схващания за организация на обществото. Затова и преходът от тоталитаризъм към демокрация не може да е праволинеен въпреки наличието на ясно дефинирани начална и крайна точка. 

Преход от тоталитаризъм към демокрация 

Съгласно определенията за тоталитаризъм и демокрация, които предоставихме в горните параграфи, можем да дефинираме преходът като: 

Преминаването от форма на управление, поставяща всички аспекти на общественият живот под контрола на държавата (тоталитаризъм), към система характеризираща се с наличието на свободни избори и наличие на граждански и политически права, конкуренция и свободно гражданско участие в политическия и икономическия живот на държавата (демокрация).  

Повече за особеностите на този процес в България очаквайте във втората част на настоящата рубрика.  

 

Източници:  

[1] – Енциклопедия Британика (2017), Тоталитарианизъм, https://www.britannica.com/topic/totalitarianism 

[2] – Сьоренсен, Г. (1993), Демокрация и Демократизация, Уествю Прес. 

[3] – Шумпетер, Й. (2003), Капитализъм, Социализъм и Демокрация, Лондон: Рутледж 

Димитър Стоичков

Author: Димитър Стоичков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *