Европейска агенция по лекарствата (EMA: European medicines agency)

В статията ни за Европейските агенции (виж тук) ви представихме част от Европейските агенции и споменахме основни техни полета на дейност. В тази статия ще надградим вече споменатото, като се запознаем по-отблизо със същността на Европейската агенция по лекарствата (EMA: European medinices agency).

Какво е ЕМА и какви са нейните функции? 

EMA е агенция, която гарантира научната оценканадзора и мониторинга на безопасността на лекарствата за хуманна и ветеринарна употреба в Европейския съюз (ЕС).  
 
Пример: Фармацевтичното предприятие Х иска да започне да продава лекарството Y във всички страни в ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП). За да се случи това, предприятието подава заявление до Агенцията за единно разрешение за употреба, което се издава от Европейската комисия. Като се има предвид широкият обхват на централизираната процедура (всички страни от ЕС и ЕИП), употребата на голяма част от наистина новаторските лекарства на европейско ниво се разрешава от EMA.  

Агенцията изпълнява своите задачи чрез 

 • улесняване и стимулиране на разработването на лекарства и достъпа до тях;
 • оценяване на заявленията за разрешения за употреба и предоставяне на експертна оценка на Европейската комисия;
 • мониторинг на безопасността на лекарствата през целия им жизнен цикъл;
 • предоставяне на информация на медицинските специалисти и пациентите.

Кой и каква полза има от работата на ЕМА? 

Работата на Eвропейската лекарствена агенция е от полза за: 

 • пациентите
 • медицинските специалисти
 • учените
 • фармацевтичните предприятия
 • разработчиците на лекарства
 • създателите на политики и здравеопазване

Главните печеливши от работата на ЕМА са самите пациенти. Чрез своите научни насоки, съвети и стимули, Агенцията улеснява изследванията и насърчава разработването на нови лекарства, като по този начин спомага за превръщането на напредъка на медицинската наука в действителни ползи за здравето на пациентите. По-конкретно, Агенцията насърчава разработването на лекарства за деца и за редки болести (така наречените orphan drugs).  

Освен това ЕМА разрешава и извършва мониторинг на лекарствата и следи дали предприятията спазват нужните критерии при разработка, тестване, производство и разпространение на едно лекарство. Това повишава нивото на безопасност и предотвратява евентуалното възникване на здравни рискове.  

Не само пациентите имат полза от работата на агенцията. Както вече беше споменато, Агенцията дава своята експертна оценка, която е основният критерий, според който Европейската комисия издава единно разрешение за употреба. По този начин допускането до пазара на едно лекарство не трябва да минава през тежките бюрократични процедури на всяка една от страните от ЕС и ЕИП, а директно бива допуснато до всички тези пазари по централизиран начин 

EMA и Брекзит 

По настоящем местонахождението на ЕМА е Лондон. Поради напускане на Великобритания на ЕС, агенцията трябва да бъде преместена в друга държава членка преди март 2019 г. В момента 19 държави от ЕС се състезават да бъдат новите домакини на базата на редица обективни причини

 • Преместването на ЕМА в ново място означава 900 нови работни места в съответната държава;
 • Заплатите в ЕМА са съизмерими с тези в IT-сектора;
 • Повече от 30 000 експерти годишно посещават града домакин, за да вземат участие в научни конференции свързани с ЕМА. По този начин косвено се създават допълнителни работни места в сферата на услугите и обслужването;
 • Близостта до ЕМА е ключов приоритет за повечето големи фармацевтични компании. Преместването на ЕМА би предизвикало премествано на много фармацевтични централи в новата държава домакин.

Източници:

[1] „https://europa.eu/european-union,“ [Online]. Available: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_bg. [Zugriff am 15 09 2017].
[2] „http://www.consilium.europa.eu,“ [Online]. Available: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/relocation-uk-based-agencies/ema/. [Zugriff am 15 09 2017].
[3] [Online]. Available: http://www.politico.eu/article/brexit-ema-eba-european-banking-authority-european-medicines-agency-everything-you-need-to-know-about-the-eu-agencies-leaving-london-because-of-brexit/. [Zugriff am 15 09 2017].

 

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *