Удръжки от заплатата

В статията ще представим разликата между брутното и нетното възнаграждение, а именно удръжките от заплатата, които всеки месец се внасят за лични осигурителни вноски (пенсионни, здравни и майчинство), както и за данък общ доход.

Защо се удържат пари от заплата ни? 

Нека поговорим по-конкретно за осигурителните вноски и данъци, които биват удържани от заплатата. Защо всъщност те биват изваждани от нея? В случай на загуба на доход, заболяване, или излизане в майчинство, сумите, които са били удържани от заплатата, се заделят в пенсионни и здравноосигурителни фондове и при нужда се изплащат на съответните лица.  

Нека представим нагледно каква би била нетната заплата и съответните удръжки на лице с брутно възнаграждение от 1500 лева, според законодателството през 2017 година за съответната категория труд.  За да научите повече за различните категории труд, кликнете тук.

Входни параметри 
Брутно възнаграждение  1500.00 
Категория труд  Трета 
Година  2017 
Удръжки от служителя 
Фонд Пенсии, Майчинство, Безработица (1)  119.10 
Фонд Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване (2)  33.00 
Здравна осигуровка (3)  48.00 
Общо осигурителни вноски (1) + (2) + (3)  200.10 
Облагаем доход (Брутно възнаграждение – (1) + (2) + (3)  1299.90 
Данък общ доход (4) (10% х Облагемия доход)   129.99 
Общо удръжки от служителя  330.09 
Резултат 
Нетно възнаграждение = Брутно възнаграждениеУдръжки  1169.91 

 

Фонд пенсии, майчинство и безработица 

Първият фонд, пенсии, майчинство и безработица (1) или така нареченото Държавното обществено осигуряване (ДОО) е форма на организирана материална защита на трудещите се в случай на загуба на доход.  

Лицата, които подлежат на този тип осигуряване, внасят осигурителни вноски във:

  • фонд „Общо заболяване и майчинство“, което включва осигуряването за временна неработоспособност и майчинство;
  • фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост или смърт;
  • фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ за инвалидност поради общо заболяване, старост или смърт;
  • фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за трудова злополука и професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова злополука и професионална болест;
  • фонд „Безработица“.

Задължително пенсионно осигуряване 

Вторият тип удръжки са за фонд допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) (2). То е вторият стълб на пенсионната система и дава право на втора допълнителна пенсия на родените след 31.12.1959г. и възможност за получаване на пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд. 

Задължително здравно осигуряване 

Третият вид осигуровки са удръжките за задължителното здравно осигуряване (3). То е установено в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). То осигурява основен пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски се осъществява от Национална агенция за приходите (НАП).

Размерът на здравноосигурителните вноски е процент, който всяка година се определя от бюджета на НЗОК. За 2017 година общият процент за работодателя и за служителите е 8%. Важно е да се каже, че разпределението на тези вноски е следното: 60 % се внасят от работодателя и 40 % от осигуряващия се служител.  

Данък общ доход 

На последно място в примерния работен фиш е данък общ доход (4). За да разберем каква сума ще бъде удържана от заплатата за този данък върху облагаемите доходи на гражданите, на първо място трябва да извадим от брутната работна заплата общите осигурителни вноски на служителя и след това да пресметнем 10 % от сумата.  

След като извадим всички удръжки от брутната работна заплата, получаваме нетната такава, съответно сумата, която харчим както преценим всеки месец.  

 

Източници:  

http://infomreja.bg/prez-kakvi-udryjki-preminava-zaplatata-ni-predi-da-stigne-do-nas-23599.html  

http://www.nssi.bg/benefits/insurance/1918-obhvat1 

http://econ.bg/Нормативни-актове/Наредба-за-категоризиране-на-труда-при-пенсиониране_l.l_i.126812_at.5.html 

https://www.kik-info.com/spravochnik/osigurovki-i-danaci-za-2017.php

Рад Манолов

Author: Рад Манолов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *