Европейски агенции

Освен познатите ни институции, най-важните от които се намират в Брюксел (Европейска комисия, Европейски парламент, Европейски съвет и Съвет на Европейския съюз, наричан още Съвет на министрите), Люксембург (Европейски съд) и Франкфурт (Европейска централна банка), в Европейския съюз (ЕС) съществуват също така и по-малко известните Европейски агенции

Тези агенции са самостоятелни юридически лица, които са независими от институциите и които имат конкретна цел и дейност съгласно правото на ЕС. [1]

Съществуват няколко вида агенции. 

Децентрализираните агенции са създадени с цел да изпълняват определени задачи, свързани с управлението на програмите и политиките на ЕС  [2].

В ЕС има над 30 агенции със седалища в различните държави членки, като някои държави имат по няколко, докато други нямат нито една (напр. засега България няма нито една агенция на своя територия, докато Франция има цели 5).

Неслучайно агенциите се намират на териториите на различни държави – с това се цели да се избегне концентрацията на цялата работа свързана с ЕС само на едно място. 

За разлика от институциите, които създават или изпълняват общи политики, всяка агенция е тясно специализирана в конкретна дейност. Освен това, агенциите често се занимават с много технически и научни задачи, които изискват присъствието на висококвалифицирани специалисти  от целия ЕС (напр. експерти в областта на транспорта или енергетиката, инженери, лекари, фармацевти и т.н.). С други думи, тези агенции са създадени с цел да подпомагат институциите, най-вече Комисията (изпълнителната власт на ЕС), с голяма част от техническата работа в сферите, в които ЕС е компетентен.  

Например, Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), намираща се в Кьолн (Германия), е създадена с цел да гарантира безопасността и опазването на околната среда в сектора на въздушния транспорт в Европа.  Европейската агенция по опазване на околната среда, със седалище Копенхаген (Дания), пък отговаря за предоставянето на надеждна и независима информация за околната среда, като подпомага националните правителства с взимането на решения, свързани с политиките в областта на околната среда. [3]

По-известните Еurоpol (Европейска полицейска служба) и Eurojust (Европейски орган за сътрудничество в областта на правосъдието), намиращи се в град Хага (Холандия), също са примери за  децентрализирани Европейски агенции, но във връзка със сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи.

С експертизата си и дълбоко познаване на материята, в която са специализирани, агенциите играят изключително важна роля, подпомагайки Комисията в мисията й на изпълнител на европейските политики. Освен това, те могат да имат принос при изготвянето на ново Европейско законодателство, отново чрез подпомагане на Комисията (институцията, която предлага законопроектите) и предоставяне на техническа и експертна информация.

Не на последно място, агенциите имат важна роля на координатор между институциите и националните органи, свързани със сферата им на дейност, както и за информирането на широката общественост, за всичко свързано с работата им чрез изготвянето на доклади, информационни кампании и т.н.

Освен децентрализираните агенции, съществуват още агенции съгласно общата европейска политика за сигурност и отбрана,  създадени да изпълняват конкретни технически, научни и управленски задачи в рамките на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, изпълнителни агенции, създадени за управление на специфични задачи, както и агенции, създадени в подкрепа на целите на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом). [4]

Горепосочените агенции също са независими юридически лица, създадени с цел да се изпълняват политиките на ЕС.

БРЕКСИТ и Европейските агенции

Интересно е бъдещето след БРЕКСИТ на агенциите, които към този момент се намират на територията на Великобритания. Най-важните от тях са Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Европейският банков орган (ЕБО), който отговаря за прилагането на правила за регулиране и надзор на банковия сектор във всички страни от ЕС. Европейската агенция по лекарствата е създадена през 1995 с цел оценяване и контрол на разпространението на лекарства в рамките на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) [5].

След напускането на Великобритания от ЕС, седалищата на тези агенции следва да бъдат преместени на територията на друга страна членка.

Официално 19 страни членки, включително и България, са подали кандидатури за приемането на своя територия на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), а 8 са подали кандидатури за Европейският банков орган. Решението за преместването ще бъде взето през месец ноември 2017 г. от Съвета на ЕС.

Повече информация относно всички агенции на ЕС и техните функции може да намерите тук.

Източници:

[1] “https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_bg,” [Online].
[2] П. (. п. В. И. „. с. е. п. Матисен. [Online].
[3] “https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eea_bg,” [Online].
[4] “https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_bg,” [Online].
[5] “https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_bg.,” [Online].

 

 

 

Анелия Фиданова

Author: Анелия Фиданова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *