Изпълнителна власт

Ролята на изпълнителната власт в политическата система на България е да прилага законите, създадени от законодателната власт и интерпретирани от съдебната власт. (повече за принципа за разделението на властите вижте тук)  [1]

Органи на изпълнителната власт

Това означава, че отговорността по практическото управление на държавата лежи при изпълнителната власт. Централният орган на тази власт в България е Министерският съвет. Той се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и обикновени министри. [2]

За органи на изпълнителната власт се считат още и председателите на държавни агенции, комисиите, директорите на изпълнителни агенции, както и ръководителите на държавни институции, имащи връзка с осъществяването на изпълнителната власт. Тези институции са специално създадени със закон или постановление на МС (подробен лист с имената и описанията на тези институции вижте тук). [3]

На регионално ниво изпълнителната власт бива представлявана от областните управители и кметовете на общините и районите.

Министерски Съвет 

Предвид факта, че Министерският съвет е централният орган на изпълнителната власт в България, е редно да се запознаем с неговите функции по-подробно.

  • Осъществява вътрешната и външната политика на България;
  • Гарантира обществения ред и сигурност и определя общото ръководство на въоръжените сили;
  • Ръководи държавната администрация;
  • Отговаря за изпълнението на държавния бюджет и управлява стопанисването на държавното имущество;
  • Назначава областни управители.

Що се отнася до международните отношения, Министерският съвет, със съдействието на Народното събрание (законодателният орган), има правото да потвърждава и сключва международни спогодби, а също така и да денонсира международни договори в случаите определени от закона.

Министерският съвет разполага и със законодателна инициатива, но не притежава  пълни законодателни правомощия. Тази инициатива се изразява в правото на МС да внася и подготвя законопроекти в Народното събрание. [4]

Функциите и правомощията на изпълнителната власт са балансирани по такъв начин, че да се предотврати злоупотребата с власт. Въпреки това не бива да се забравя, че този баланс, а и разделението на властите като цяло се крепят на активното участие на гражданите в политическия процес. Това е единственият начин да се гарантира ефективно функциониране на държавното управление.

 

Източници:

[1] –Турлаков, Т Т., “Принцип на раздение на властите”, Лотос България, https://lotosbulgaria.com/2017/05/10/grazhdansko-obrazovanieprintsipa-na-razdelenie-na-vlastite/ 

[2] – Интегрирана информационна система на държавната администрация, “Органи на изпълнителната власт”, https://iisda.government.bg/ras/governing_bodies 

[3] – Интегрирана информационна система на държавната администрация, “Държавни комисии”, https://iisda.government.bg/ras/governing_bodies/gb_state_commissions 

[4] – Интегрирана информационна система на държавната администрация, “Министерски съвет”, https://iisda.government.bg/ras/governing_bodies/council_of_ministers 

 

 

Димитър Стоичков

Author: Димитър Стоичков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *