Част трета: Бежанците и България

В предишната статия от поредицата на “Лотос България” за хората, търсещи политическо убежище, ви разяснихме процедурата по даване на такова в Европейския съюз (виж тук). Този път ще ви представим информация относно правата на хората, търсещи закрила в България, колко на брой са тези хора и колко е голяма тази бройка в сравнение с някои други страни от Европейския съюз.

Съгласно чл. 27, ал.2 от настоящата Българска конституция, Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи“.  

Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон. Този закон е Законът за убежището и бежанците, в сила от 2002 година. Освен това, България ратифицира Женевската конвенция със закон, който е в сила на територията на страната от 10 август 1993г.   

Видове закрила, предоставяна на чужденци на територията на Република България съгласно закона за убежището на бежанците. [1]
Какво се случва с бежанците, когато преминават границите? 

В много страни, включително и в България (чл. 279 от Наказателния кодекс), незаконното преминаване на държавните граници е престъпление. В Женевската конвенция обаче изрично се споменава, че договарящите държави се задължават да не налагат наказания на незаконно влизащи или пребиваващи на тяхна територия бежанци, чийто живот и чиято свобода са били застрашени в държавата, от която пристигат. Това се случва при условие, че те се представят незабавно на властите и предоставят уважителни причини за незаконното си влизане  на територията на страната (чл. 31).  

Подобна разпоредба съществува и в българското законодателство: съгласно чл. 279, ал. 5 от Наказателния кодекс „не се наказва онзи, който влезе в страната, за да се ползва от правото на убежище съгласно с Конституцията“.  

Какви са правата имат чужденците, получили закрила съгласно закона за убежището и бежанците?

Не се допускат ограничения на правата или привилегиите на чужденците, търсещи или получили закрила в Република България, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние (чл. 20 от Закона за убежището и бежанците).  

Чужденец с предоставен статут на бежанец придобива правата и задълженията на български гражданин с няколко изключения:  

  • правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии;   
  • да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство;   
  • да бъде военнослужещ;  
  • други ограничения, изрично предвидени със закон.   

Освен това, чужденците, получили закрила, имат право на труд, социално и здравно осигуряване.  

Чужденец с предоставен хуманитарен статут има правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България, което дава право на чужденец да живее и работи законно на територията на Република България за неопределено време, като има същия правен статут като гражданите на тази страна.  

Друго много важно право е това, че чужденец, на когото е предоставено убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут или временна закрила, има право да поиска да се събере със семейството си на територията на Република България. Разрешението за събиране на семейството се дава от председателя на Държавната агенция за бежанците. 

Колко на брой са бежанците?  

Според данни на Държавна агенция за бежанците от 1993 г. до април 2014 г. закрила в България са потърсили 39 492 души. Бежански или хуманитарен статут е предоставен на 15 774 от тях. За сравнение, в периода 2015 г. до февруари 2017 г. общо 41 147 човека са потърсили закрила. На 6 948 от тях е бил даден бежански или хуманитарен статут. [2]

Информация за лицата, потърсили закрила и взетите решения за периода 01.01.1993 – 31.12.2016. [1] 
Главните страни, от които идва потока бежанци, са Сирия, Афганистан и Ирак. [3] За сравнение, държавите от Европейския Съюз, приели най-много бежанци от тези държави за 2015 г. са Германия, Унгария, Швеция, Австрия. [4] 

Графика 2: Лица от Сирия, Афганистан и Ирак, потърсили политическо убежище за 2015 в избрани стани от Европейския съюз. [4] 
В 12 от 28-те държави членки, кандидатстващите за убежище от Сирия заемат най-висок брой като 159 000 са кандидатите в Германия. За убежище са кандидатствали в Германия 54 000 души от Албания, 33 000 от Косово и 30 000 от Ирак. [3] 

Броят на подалите молба за убежище от Сирия се е покачил за 2015 в държавите членки на ЕС на 363 000; това съответства на почти 29% от всички кандидати от страните от Третия свят. Афганистанските граждани са представлявали 14 % от общия брой, иракчани – 10 %, косовари и албанци по 5 % и пакистанци 4 %. [3] 

Държавата, приела най-много бежанци за 2015 г. с близо 450 000 души, е Германия. [4] Ако направим сравнение с България – за същия период в България са потърсили закрила 20 391, от които бежански статут са получили едва 5 597 души. [5] 

Не трябва и да забравяме, че голяма част от търсещите закрила в последните години са намерили убежище в държави извън Европа на места като Африка и Близкия Изток. Тези държави не разполагат с толкова много финансови ресурси в сравнение с повечето европейски държави, но посрещат без уговорки своето задължение да окажат помощ и закрила на хора, бягащи от войната. [5] 

 

Източници:

[1] – http://www.aref.government.bg/?cat=14. [Online].  

[2]  – http://www.aref.government.bg/?cat=8.   

[3] –http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Five_main_citizenships_of_(non-EU)_asylum_applicants,_2016   _(number_of_first_time_applicants,_rounded_figures)_YB17.png. 

[4]  – http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics/de. 

[5]  – http://www.bghelsinki.org/bg/zapoznaj-se-s-bezhancite/mitove-i-zabludi-za-bezhancite/.  

 

 Автори: Магдалена Цурева, Анелия Фиданова

Магдалена Цурева

Author: Магдалена Цурева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *