Част втора: Бежанците и Европейският съюз

След като вече ви представихме основни понятия като бежанец и мигрант, както и къде са пояснени правата на хората с такъв статут (виж тук), ще ви дадем повече информация и за процедурата по предоставяне на убежище в Европейския съюз (ЕС).

Европейският съюз е пространство с отворени граници, където свободното движение на хора е гарантирано. Следователно, напълно логично е да има общ за целия ЕС подход за предоставянето на убежище. Този общ подход включва обща процедура, правила за даване и отнемане на убежище, както и гарантиране на минимални условия на живот за бежанците.

Например, процедурите по даване на убежище се регламентират от „Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила”. Тя определя правилата за целия процес на кандидатстване за убежище, в това число правилата относно начините на кандидатстване, разглеждането на молбата, помощта, която ще бъде оказана на кандидата за убежище, и т.н.  

 

  1. На кандидатите се предоставят хуманни материални условия на приемане, които включват например подслон и осигуряване на храна (Директива 2013/33/ЕС относно условията на приемане).
  2. Пръстовите отпечатъци на всеки кандидат се взимат и изпращат в база данни, наречена „Евродак” (Регламент за Евродак от 2013г.). Тези данни се използват, за да се определи коя държава отговаря за разглеждането на молбата за убежище (Дъблински регламент от 2013г.). Освен това регламентът дава достъп на компетентните органи до пръстовите отпечатъци на кандидатите за убежище, но при строго ограничени обстоятелства (най-вече с цел предотвратяване, разкриване или разследване на най-тежките престъпления като убийство и тероризъм)
  3. Всеки кандидат се интервюира от компетентен служител, с помощта на устен преводач, за да се определи дали той отговаря на условията да получи статут на бежанец или да се ползва от друг тип закрила (Директива 2011/95/ЕС за признаването и Директива за процедурите за убежище).
  4. a. На кандидата не се предоставя убежище на първа инстанция, но отказът може да бъде обжалван.
    б. След като съдът потвърди отрицателното решение на първа инстанция, кандидатът следва да бъде върнат в своята държава на произход.
  5. Предоставянето на статут на бежанец или друг вид закрила води до предоставянето на определени права.

От две години Европа се изправя пред най-сериозната мигрантска криза от Втората световна война насам. Над един милион е броят на новодошлите бежанци  на територията на ЕС, в по-голямата си част идващи от Сирия. [1] Именно поради тази причина е необходимо ЕС да има единна позиция, да работи върху опазването на сигурността на границите си и да осигури безопасното преминаване на бежанците,  борейки се с трафикантите и предотвратявайки трагедии, като тази в Лампедуза например, където през 2013 г.  близо 400 души намериха смъртта си, в опита си да достигнат бреговете на Европа. [2]

 

Източници:

[1] – http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/en/ 

[2] – http://www.spiegel.de/panorama/lampedusa-katastrophe-der-fluechtlinge-aus-eritrea-a-926324.html

Анелия Фиданова

Author: Анелия Фиданова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *