Какво е здравно образование?

Гражданското здравно образование учи хората от всички възрастови групи на това как правилното хранене и физическата активност допринасят за един по-пълноценен и здравословен начин на живот. То също така насърчава позитивните промени в поведението и намалява риска от пристрастяване към наркотици, алкохол и опасни сексуални практики.

Освен това човек е в състояние да осмисли по-добре влиянието на средата – семейството, връстниците, групата, средствата за масова информация, социалните норми и ценности, митовете и вярванията по определени теми, с които се среща в ежедневието, като демонстрира умения за:

  • Физическо развитие и дееспособност
  • Правилно хранене
  • Сексуално здраве и сексуално преносими инфекции
  • Психично здраве и личностно здраве
  • Лична хигиена
  • Безопасност и първа помощ
  • Превенцията на употреба на психоактивни вещества

Каква е идеята на здравното образование?

Идеята на здравното образование за граждани се състои в това, че когато човек има основни здравни познания, той адекватно и пълноценно използва собствения си потенциал. Освен това човек е и в състояние да допринесе за благото на обществото както чрез превантивни мерки, касаещи евентуални здравни проблеми, така и с по-активно заемане на гражданска позиция в следствие на по-добро здравословно състояние.

 

Bogomil Georgiev

Author: Bogomil Georgiev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *