Държавният бюджет – история, същност и функции

Интересна и пряко свързана с живота и особеностите в развитието на държавата и управлението на съответните общества е историята за възникване на бюджета. Смята се, че първите бюджетоподобни практики се забелязват още в Рим и Древна Гърция. При източнославянските племена началото се полага с образуването на първите племенни съюзи и княжества в периода IV-VII век. Без съмнение, бюджетът се свързва с възникването на държавата като институция и с нейното финансиране. В България първият бюджет е съставен след Освобождението, в периода 1/03/1879 – 1/03/1880г. По това време в България няма официално приета българска валута, затова той е изготвен във френски франкове. Особеното е, че този бюджет има само разходна част.

Етимологичният произход на думата бюджет идва от древнолатинското bylga”- чувал, торба. Министърът на финансите в Англия внасял проектобюджета за разглеждане от парламента в кожена папка, наречена budget”. Така започва да се нарича и съдържанието в папката. Днес думата добива международно значение и се използва в почти всички страни по света.

Тоест, бюджетът е “торбата”, в която се събират държавните приходи и от която се извършват/харчат държавните разходи. Това е хазната или държавното съкровище (фискът). Обобщено, бюджетът е описание на предполагаемите приходи и разходи на държавата за текущата година, утвърдени от парламента.

  • Приходната част – това са данъчните постъпления, такси, мита, акцизи и държавни заеми.
  • Разходната част представлява разходите за издръжка на държавните институции (администрация, армия, полиция), за държавни инвестиции, вътрешният и външен  дълг на страната и вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз. Когато приходите в бюджета са по-големи от разходите се получава бюджетен излишък. Когато правителствените разходи превишат приходите, има бюджетен дефицит. Бюджетът е балансиран, ако бюджетните разходи са равни на бюджетните приходи.


Приходен разчет на Република България за 2017 г. Източник : Министерство на финансите, информационен бюлетин, бюджет 2017.

 

Разходен разчет на Република България за 2017 г. Източник : Министерство на финансите, информационен бюлетин, бюджет 2017.

Той се съставя по определена процедура и има фактори, които трябва да бъдат взети предвид. В началото се определя макрорамката – списък от показатели, с които трябва да бъде съобразен бюджетът. Такива са например валутните курсове (на валутата на държавата спрямо основните валути, с които се работи), лихвените равнища, платежният баланс на страната, размерът на държавния дълг, инфлацията и очакваният икономически растеж.

Трябва да се спомене, че бюджетът се приема и гласува от Народното събрание като закон за бюджета. Законът се приема, за да се изпълнява. Той обаче може да не се изпълни и това да не породи вина и отговорност. Неговото предназначение е главно да структурира и лимитира държавните разходи, които са абсолютно задължителни за изпълнително-разпоредителните органи. Той има задължителен характер спрямо сумата (тавана) на разходите и препоръчителен спрямо величината на приходите.

Бюджетът е средство за управление на икономиката и има следните функции:

  • Административно-контролна, която се изразява с това, че чрез бюджета, парламентът осъществява контрол над дейността на министерствата.
  • Парламентарно-контролна, чрез която се въдворява ред в стопанския живот на страната.
  • Политическата функция на бюджета представлява цифрово изражение на политиката на правителството.

При парламентарно-демократична форма на държавно управление и пазарна икономика (България), бюджетът на държавата е финансово отражение на икономическата програма на политическата сила, която е спечелила изборите и има правото да сформира правителство. Ето защо бюджетът следва да се разглежда и в политически аспект.

Парламентът приема на второ четене рамката на държавния бюджет за 2017 г. Източник : Novini.bg

Правилното съставяне и стриктното изпълнение на бюджета, в съчетание с подходяща фискална (данъчна) политика, е от решаващо значение за икономическата стабилност и развитие на държавата.

Източници :

[1] – http://www.bg-ikonomika.com/2012/09/27.html

[2] – https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%8

 

Save

Рад Манолов

Author: Рад Манолов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *